Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Eproline v.o.f doet, op alle overeenkomsten die Eproline sluit en op alle overeenkom-sten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Deze wordt aangeduid als op-drachtnemer of verkoper. De weder-partij wordt aangeduid als opdrachtge-ver of koper.
1.2. Algemene voorwaarden van opdracht-gever gelden niet en worden uitdruk-kelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gege¬vens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aan-bieding hierop baseren. De aanbiedin-gen zijn erop gebaseerd dat de door opdrachtgever te verstrekken materialen geen hogere hardheid hebben dan 210 brinell of 16Rc. Is dit niet het geval dan is de opge¬geven prijs niet bindend.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelas-ting en emballage.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aan-vaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij op-drachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteurs-rechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)-modellen, programmatuur, lithografie-en, graveermodellen, sjablonen, ma-trijzen, enz.
3.2. De rechten op de in artikel 3 lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdruk-kelijke toestemming van opdrachtne-mer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtre-ding van deze bepaling is opdrachtge-ver aan opdrachtnemer een boete ver-schuldigd van Euro 25.000. Deze boe-te kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in ar-tikel 3 lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde ter-mijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven mate-rialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die op¬drachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen re-kening (laten) onderzoeken. Als op-drachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van op-drachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle tech¬nische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeen-gekomen (termijn)betaling is ontvan-gen én aan de noodzakelijke voor-waarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstan-digheden dan die welke opdracht-nemer bekend waren toen hij de le-vertijd vaststelde, kan opdrachtne-mer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht on-der deze omstandigheden uit te voe-ren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leve-ren en om het meerwerk te verrich-ten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werk-zaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voort-zetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5. Overschrijding van de overeengeko-men lever¬tijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schrif-telijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Inco-terms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
6.2. Ongeacht het bepaalde in artikel 6 lid 1 kunnen opdrachtgever en opdracht-nemer overeenkomen dat opdrachtne-mer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeenge-komen plaats.
6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Als na de datum waarop de overeen-komst is gesloten vier maanden ver-strijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag op-drachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goe-deren in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandighe-den die bij het sluiten van de overeen-komst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijde-lijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door op¬drachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de om-standigheid dat leveranciers en/of on-deraannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun ver-plichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereed-schappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke on-mogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat ge-val geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Aantallen en toleranties

9.1. Bij bestellingen van hoeveelheden van meer dan 250 stuks van hetzelfde artikel is op¬drachtnemer gerech¬tigd 5% meer of minder dan het bestelde te leveren en in rekening te brengen.
9.2. Tenzij anders schriftelijk overeengeko-men, wor¬den alle op¬drachten uitgevoerd met in¬acht¬neming van de ge¬brui¬kelijke toleranties. Afwijkingen van de door op¬dracht¬gever opge¬geven eenheden die binnen deze tole¬rantie vallen, geven opdrachtge¬ver geen recht op reclame.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ont¬werp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte infor¬ma¬tie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in reke-ning brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of bescha-diging van gereedschappen, materia-len en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtge-ver niet binnen 14 dagen na de me-dedeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan op-drachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij op-drachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die op-drachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoor-beeld stag¬natieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulpper-sonen.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens pro-ductenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is gele-verd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
13.4 Voordat een stempel door opdrachtgever in gebruik wordt genomen, zal deze de stempel controleren op eventuele onvolkomenheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door op-drachtgever ontstane schade, indien deze controle niet danwel niet juist door opdrachtgever wordt uitgevoerd.

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maan-den na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de over-eengekomen prestatie uit aan¬neming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in artikel 14 lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de ge-bruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
14.3. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal op-drachtnemer deze herstellen of ver-vangen. De delen die bij opdrachtne-mer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat op-drachtnemer voor de in artikel 14 lid 1 genoemde periode in voor de deugde-lijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdracht-nemer in overleg met opdrachtgever de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat ge¬val moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aan-leveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet op¬drachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzen-den;
– opdrachtgever crediteert voor een even¬redig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeen-gekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedu-rende de in artikel 14 lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugde-lijk is geweest, dan moet de zaak fran-co aan opdrachtnemer worden terug-gezonden. Daarna zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een even¬redig deel van de factuur.
14.6. Dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te ne-men van de inhoud van de fabrieksga-rantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie na-dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft vol-daan.
14.9 a. Geen garantie wordt gegeven voor ge¬breken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onder-houdsinstallatie, montage, wijzi-ging of reparatie door opdracht-gever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor ge¬leverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor reke-ning en risico van opdrachtgever opgesla-gen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door op-drachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aan-voer van het materiaal;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vor¬deringen op opdrachtnemer te verrekenen is uitge-sloten, tenzij er sprake is van faillis-sement van opdrachtnemer.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmid¬del¬lijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschre-den;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surse¬an¬ce van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van op¬drachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ont¬bonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk per-soon) on¬der curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan op-drachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden bin¬nen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschul-digd met een minimum van Euro 50.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
3%
Als de werkelijk gemaakte buitenge-rechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschul-digd.
17.8. Als opdrachtne-mer in een gerechtelijke pro¬cedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere ge-lijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige over-eenkomsten niet betaalt of zal beta-len;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boe-te, rente en kosten, niet heeft vol-daan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoor-behoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtne-mer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde za-ken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betre-den waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigen-domsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of na-getrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan op-drachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermo-gensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forum-keuze

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koop-verdrag (C.I.S.G.) is niet van toepas-sing, evenmin als enige andere inter-nationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de burgerlij-ke rechter die bevoegd is in de vesti-gingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation